Privacystatement

Privacy-statement       |    Reyneveld Advocatuur

Reyneveld Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Reyneveld Advocatuur verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke is Reyneveld Advocatuur, een eenmanszaak van advocaat H.J. (Rick) Reyneveld gevestigd te Huizen. Uitsluitend gegevens van personen die cliënt of contactpersoon voor een cliënt zijn en/of personen van wederpartijen worden verwerkt. Het kantoor maakt geen gebruik van mailinglijsten of anderszins, bijvoorbeeld gekochte adressenlijsten.  De grondslag voor de verwerking is veelal de uitvoering van de opdracht van cliënten (juridische dienstverlening), voor personen van wederpartijen het gerechtvaardigd belang van cliënten, het voeren van procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing en het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. In voorkomende gevallen zullen op uw verzoek ten behoeve van het aanvragen van een toevoeging uw gegevens worden doorgegeven aan de Raad voor Rechtsbijstand. Voor het overige worden uw gegevens niet gedeeld.

Verwerkt worden uw naam en adresgegevens en mogelijk een kopie van uw rijbewijs of paspoort of ander identificerend document. Van wederpartijen wordt met regelmaat uit openbare registers zoals het handelsregister informatie opgevraagd.

Reyneveld Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Reyneveld Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Reyneveld Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen per e-mail aan mail@reyneveldadvocatuur.nl of per post aan Reyneveld Advocatuur, A. van Leeuwenhoekhof 1 te 1277 CD HUIZEN. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Reyneveld Advocatuur  bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

De website van het kantoor bevat slechts functionele cookies en geen tracking cookies of anderszins cookies die persoonsgegevens vastleggen.

Reyneveld Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Reyneveld Advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website reyneveldadvocatuur.nl.

Huizen, versie november 2019